فوم فلوئوروپروتئین

 

وجود ترکیبات فلوئوردار در فوم های فلوئوروپروتئین موجب کاهش کشش سطحی و همچنین ایزوله نمودن حباب های کف در مقابل جذب ترکیبات نفتی و همچنین بازگشت شعله و شعله وری مجدد می گردد.

فوم فلوئوروپروتئین را میتوان یکی از بهترین گزینه ها در اطفا حریق های عظیم نفتی با عمق زیاد نامید.

                    

                     

Address : First Fl., No.36, West Jami Str., Zaferanieh, Tehran – Iran

E-Mail : [email protected] 

 

Tel: +98 21 2241 6208

Fax:+98 21 2242 9773

  

Copyright © AzarKavin 2015